නිවනට අදාල කරුනු නොගැලපෙන සම්මත ඉතිහාසය

නොගැලපෙන සම්මත ඉතිහාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා