නිවනට අදාල කරුනු කර්ම රූපයේ ආයුෂ

කර්ම රූපයේ ආයුෂ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close