නිවනට අදාල කරුනු තණ්හාව නිරෝද කිරීම හේතුවෙන් යලි ඉපදීම නැවතීම

තණ්හාව නිරෝද කිරීම හේතුවෙන් යලි ඉපදීම නැවතීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා