නිවනට අදාල කරුනු මාර හිර බන්ධන ක්‍රියාත්මක වීම

මාර හිර බන්ධන ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා