නිවනට අදාල කරුනු මාර පාක්ෂික ක්‍රියාත්මක වීම

මාර පාක්ෂික ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා