නිවනට අදාල කරුනු සමාධි ඉන්ද්‍රිය

සමාධි ඉන්ද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close