නිවනට අදාල කරුනු සද්ධා ඉන්ද්‍රිය

සද්ධා ඉන්ද්‍රිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close