නිවනට අදාල කරුනු සද්ධා මාත්‍රයක් ඇතිවීම නිසා දුකින් මිදීම

සද්ධා මාත්‍රයක් ඇතිවීම නිසා දුකින් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා