භාවනාවකර්මස්ථාන අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි

අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close