නිවනට අදාල කරුනු මෙත් සිතෙන් කටටුතු කිරීම

මෙත් සිතෙන් කටටුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close