නිවනට අදාල කරුනු මග්ගාමග්ග ඥාන දස්සන විසුද්දිය

මග්ගාමග්ග ඥාන දස්සන විසුද්දිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා