නිවනට අදාල කරුනු ස්වභාවික සත්ව පලනයවිම

ස්වභාවික සත්ව පලනයවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close