නිවනට අදාල කරුනු උපක්‍රම යොදා ක්‍රියාකිරීම

උපක්‍රම යොදා ක්‍රියාකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close