භාවනාවසමාධි සතිපට්ඨානය දීර්ග කාලයක් සහ කෙටි කලකින් වැඩිම

සතිපට්ඨානය දීර්ග කාලයක් සහ කෙටි කලකින් වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close