පටිච්චසමුප්පාදය අන්තරාභවිකයා

අන්තරාභවිකයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා