පටිච්චසමුප්පාදය දුස්සීල දුර්ගන්දය

දුස්සීල දුර්ගන්දය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා