පටිච්චසමුප්පාදය සීල සුගන්ධය

සීල සුගන්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා