පටිච්චසමුප්පාදය කර්ම චිත්ත

කර්ම චිත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා