පටිච්චසමුප්පාදය කර්ම ශක්තිය මුල්කරගෙන සත්වයෙක් හටගැනීම

කර්ම ශක්තිය මුල්කරගෙන සත්වයෙක් හටගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා