පටිච්චසමුප්පාදය ආත්ම දෘෂ්ඨිය

ආත්ම දෘෂ්ඨිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close