පටිච්චසමුප්පාදය ජාති ජරා මරණ

ජාති ජරා මරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා