පටිච්චසමුප්පාදය සාගරයක් බඳු වූ පටිච්චසමුප්පාදය

සාගරයක් බඳු වූ පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා