නිවන් මගසීලය ඇස මුල් කරගෙන භවවිය යුතු පස් පොළ

ඇස මුල් කරගෙන භවවිය යුතු පස් පොළ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා