නිවන් මගසීලය භාවනා කිරීමෙන් සෝවාන් විය හැකිද

භාවනා කිරීමෙන් සෝවාන් විය හැකිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා