දාන කථාදානසාංඝික දාන ශ්‍රාවක පරිනාමය

ශ්‍රාවක පරිනාමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close