නිවනට අදාල කරුනු ඇට කටු කුඩා කැබලි බවට පත්වූ සිරුරක් නුවනින් දැකීම

ඇට කටු කුඩා කැබලි බවට පත්වූ සිරුරක් නුවනින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close