නිවනට අදාල කරුනු ඇටගොඩක් බවට පත්වූ සිරුරක් නුවනින් දැකීම

ඇටගොඩක් බවට පත්වූ සිරුරක් නුවනින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close