නිවනට අදාල කරුනු ඇටසැකිල්ල බවට පත්වූ සිරුරක් නුවනින් දැකීම

ඇටසැකිල්ල බවට පත්වූ සිරුරක් නුවනින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා