නිවනට අදාල කරුනු කය පිළිබඳ ඇලීම දුරුවීමට බැලිය යුතු ආකාරය

කය පිළිබඳ ඇලීම දුරුවීමට බැලිය යුතු ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා