නිවනට අදාල කරුනු කර්මස්ථාන විග්‍රහයක්

කර්මස්ථාන විග්‍රහයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close