පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් නැන්දා ලේලි අවුල

නැන්දා ලේලි අවුල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා