නිවනට අදාල කරුනු සතුත් විදින කා දමන ලද ශරීරය නුවණින් දැකීම

සතුත් විදින කා දමන ලද ශරීරය නුවණින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා