නිවනට අදාල කරුනු මියගිය ශරීරය කෙරෙහි නුවණින් දැකීම

මියගිය ශරීරය කෙරෙහි නුවණින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා