නිවනට අදාල කරුනු නවසිවථික පබ්‌බං

නවසිවථික පබ්‌බං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close