නිවනට අදාල කරුනු මළමිනිය පෙර තිබු ආකාරය මනසින් දැකීම

මළමිනිය පෙර තිබු ආකාරය මනසින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close