නිවනට අදාල කරුනු කායානුපස්‌සනා නවසිවථික පබ්‌බං

කායානුපස්‌සනා නවසිවථික පබ්‌බං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා