නිවනට අදාල කරුනු අස්මිමානය දුරු කරන මාර්ගය

අස්මිමානය දුරු කරන මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා