නිවනට අදාල කරුනු ආපෝ ධාතු එක්වී සැදුන මායාව දැකීම

ආපෝ ධාතු එක්වී සැදුන මායාව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා