නිවනට අදාල කරුනු වායෝ ධාතු එක්වී සැදුන මායාව දැකීම

වායෝ ධාතු එක්වී සැදුන මායාව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා