නිවනට අදාල කරුනු පඨවි ධාතු එක්වී සැදුන මායාව දැකීම

පඨවි ධාතු එක්වී සැදුන මායාව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා