නිවනට අදාල කරුනු ධාතු මනසිකාර පබ්‌බං

ධාතු මනසිකාර පබ්‌බං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close