භාවනාවඅසුභ රූප පොදි වල ස්වභාවය

රූප පොදි වල ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close