භාවනාවඅසුභ මායාමය රුපයේ රැවටීමෙන් මිදියයුතු බව දැකීම

මායාමය රුපයේ රැවටීමෙන් මිදියයුතු බව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close