භාවනාවඅසුභ ඒකාකාරීව පෙනෙන මායාව දැකීම

ඒකාකාරීව පෙනෙන මායාව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close