භාවනාවඅසුභ මම මගේ කියා වටිනවා කියන දෘෂ්ටිය දුරු කීරීම

මම මගේ කියා වටිනවා කියන දෘෂ්ටිය දුරු කීරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close