භාවනාවඅසුභ උපමා සහ සංසන්දනය කර බැලීම

උපමා සහ සංසන්දනය කර බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close