භාවනාවඅසුභ ආකාර 32 කින් එකතුවූ කය ගැන දැකීම

ආකාර 32 කින් එකතුවූ කය ගැන දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close