භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ආනාපාන සතිය තුල සතර සතිපට්ඨානය

ආනාපාන සතිය තුල සතර සතිපට්ඨානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close