භාවනාවඅසුභ පිළිකුල් භාවනාව

පිළිකුල් භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close