භාවනාවඅසුභ පටිකූල මනසිකාර පබ්‌බං

පටිකූල මනසිකාර පබ්‌බං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close